1 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

2 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

3 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

4 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

5 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

6 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

7 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

8 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

9 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ

10 / 10

صعود قله برف انبار

بر فراز چکاد سیمرغ