دسامبر 3, 2019

تور ایذه، شادگان، آبادان

دسامبر 5, 2019

تور کاخ، بوچیر، مارو

دسامبر 6, 2019

دز، شوش، شوشتر

دسامبر 7, 2019

تور جزایر هرمز، قشم و هنگام

دسامبر 7, 2019

جزایر قشم و هنگام

دسامبر 8, 2019

آبشار خور (پیست اسکی)

دسامبر 9, 2019

دشت هویج و برف بازی(کوهپیمایی سبک)