5هفته ای اول

نوامبر 30, 2020

کماچال ( صعود تمرینی در برف)

نوامبر 30, 2020

دشت هویج (برف بازی)

دسامبر 1, 2020

قله لیچه (صعود اول در برف)