آشنایی با برف

نوامبر 30, 2020

کماچال ( صعود تمرینی در برف)

نوامبر 30, 2020

دشت هویج (برف بازی)

دسامبر 1, 2020

قله لیچه (صعود اول در برف)

دسامبر 1, 2020

آبشار خور (برف بازی)

3 بهمن 1399- یکروزه
دسامبر 1, 2020

دره ایگل (مناظر برفی)

10 بهمن 1399- یکروزه
دسامبر 1, 2020

ورجین (صعود برفی)

17 بهمن 1399- یکروزه