تورهای کوهنوردی گذشته

15/10/2018

برنامه صعود مهرچال و قله پیرزن کلوم

16/05/2020

کمپینگ در دشت رفیع حصارچال

23/09/2020

صعود قله پرسون

28/09/2020

صعود قله برف انبار

06/10/2020

الیمستان و صعود قله امامزاده قاسم

10/10/2020

صعود قله تفتان

11/10/2020

صعود قله داراباد

01/11/2020

صعود قله فیل زمین

29/11/2020

واریش (آشنایی با برف)

29/11/2020

آبشار سنگان (مناظر برفی)

30/11/2020

کماچال ( صعود تمرینی در برف)

30/11/2020

دشت هویج (برف بازی)

01/12/2020

قله لیچه (صعود اول در برف)

01/12/2020

آبشار خور (برف بازی)

3 بهمن 1399- یکروزه
01/12/2020

آهار (آشنایی با برف)

19 دی 1399- یکروزه
01/12/2020

دره ایگل (مناظر برفی)

10 بهمن 1399- یکروزه
01/12/2020

ورجین (صعود برفی)

17 بهمن 1399- یکروزه
16/03/2021

تور صعود قله سبلان

18/03/2021

پیش برنامه های دماوند 1400

26/04/2021

صعود قله اورجین (کلوگان)