سپتامبر 28, 2020

صعود قله برف انبار

سپتامبر 28, 2020

جزیره هرمز

سپتامبر 29, 2020

ورسک تا قلعه کنگلو

اکتبر 6, 2020

کمپینگ جنگل بلیران

اکتبر 6, 2020

الیمستان و صعود قله امامزاده قاسم

اکتبر 10, 2020

صعود قله تفتان

اکتبر 11, 2020

صعود قله داراباد