لتمال( صعود تمرینی در برف)

xx

اطلاعات سفر در یک نگاه:

  • رفت:
  • برگشت:
  • وعده های غذایی:
  • خدمات:
  • درجه سختی:
  • مبلغ: