قله کمال

قله کمال با نام محلی قوچ گولی، مرتفع ترین قله رشته کوه سهند و قله شاخص استان آذربایجان شرقی است. مسیر دسترسی به این قله مسیر راحتی است. باید از تبریز 30 کیلومتر به سمت جنوب و پیست اسکی سهند راند تا به محل شروع صعود رسید.
شروع کوهپیمایی از ارتفاع 3000 متر بوده و مسیر صعود دارای پاکوب مشخصی به سمت یال شمال شرقی است که در امتداد همین یال می توان با حدود دو ساعت کوهپیمایی به قله رسید.