قله کان صیفی

قله کان صیفی از قلل رشته کوه کبیر کوه بوده که در نزدیکی ایلام شروع شده و امتداد آن به استان خوزستان می رسد.
این قله دارای دو مسیر صعود اصلی است که یکی از روستای چنارباشی آغاز و در امتداد یال شمالی به قله می رسد و دیگری مسیر جنوبی که از روستای چشمه پهن و هفت چشمه آغاز می گردد.
در طول مسیر صعود به این قله دسترسی به آب وجود ندارد همچنین پناهگاهی هم در مسیر ساخته نشده