تورهای آذر ماه

تور یکروزه "ابیانه" - 28 ام
تور یکروزه "قزوین گردی" - 28 ام
تور یکروزه "صعود قله کماچال" - 28 ام

تورهای دی ماه

تور دو روزه "در جستجوی امید..." - 4 و 5 ام
تور یکروزه "برف بازی دشت هویج" - 5 ام
تور یکروزه "صعود قله لیچه" - 12 ام
تور یکروزه "آهار" - 19 ام
تور یکروزه "دره ایگل" - 26 ام
تور پنج و نیم روزه "جزایر هرمز، قشم و هنگام" - 24 تا 29 ام
تور چهار و نیم روزه "جزایر قشم و هنگام" - 25 تا 29 ام

تورهای بهمن ماه

تور یکروزه "صعود قله لتمال" - 3 ام
تور یکروزه "آبشار خور" - 10 ام
تور یکروزه "صعود قله ورجین" - 17 ام