تورهای طبیعتگردی

"حالم خوب است...
هنوز خواب می‌بینم...
ابری می‌آید...
و مرا تا سرآغازِ روییدن ...
بدرقه می‌کند."


برایتان خاطره می سازیم (:سفرهای پاییز در یک نگاه
1 / 3
2 / 3
3 / 3