توافقنامه برنامه های پیمایشی و کوه

توافقنامه شرکت در برنامه‌های پیمایشی و کوه

ما شرکت کنندگان در برنامه ...... به تاریخ .... از سختی ها و خطرات مسیر مطلع بوده و با آگاهی از توانایی خود به میل و اراده خود در این برنامه حضور بهم رساندیم. جهت حفظ ایمنی افراد گروه، درصورت عدم توانایی، بروز حادثه یا شرایطی که به نظرسرپرست انتخابی برنامه خاص می باشد، تابع نظر ایشان هستیم.


در ابتدای برنامه نسخه کتبی این توافقنامه جهت امضا در اختیار دوستان همراه قرار می گیرد.